Adatkezelési szabályzat


Az adatkezelő
neve székhelye adószáma honlapja e-mailcíme:
Lux-Beauty Kft.
1149. Budapest, Pillangó u. 12.
Adószám : 28828785-2-42
www.sminktetovalaskellek.hu
luxurysminktetovalas@gmail.com

Az adatkezelés
megnevezése célja
érintettek köre helye jogalapja időtartama
Webshop üzemeltetés
Az Adatkezelő által üzemeltetett internetes áruház rendeléseinek kezelése, az áru kiszállítása, számla kiállítása
A webshopban regisztráló és vásároló magánszemélyek
Lux-Beauty Kft.
1149. Budapest, Pillangó u. 12.
Adószám : 28828785-2-42
Az érintett hozzájárulása, az Adatkezelő szerződéses és jogi kötelezettsége a számla kibocsátásától számított 8 évig
A kezelt adatok
felsorolása forrása
Név, e-mailcím, telefonszám, lakcím, szállítási cím Közvetlenül az érintettől felvéve
Az adatfeldolgozók neve:
Lux-Beauty Kft.
1149. Budapest, Pillangó u. 12.
Adószám : 28828785-2-42
Egyéb szabályok
a tájékoztató használata
Az Adatkezelő jelen tájékoztatót teljes terjedelmében hozzáférhetővé teszi a webshopban történő vásárlás előtt. Az érintett adatainak megadása után külön kapcsoló bejelölésével elismeri a tájékoztató megismerését, és hozzájárulását adja az adatkezeléshez.
a tájékoztató módosítása
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó ráutaló magatartással elfogadja a hatályos módosított adatkezelési tájékoztatót. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatkezelési kötelezettségeket.
16 éven aluliak adatai
Az adatkezelésben csak 16 éven felüliek adatait kezeljük.
1
Lux-Beauty Kft.
1149. Budapest, Pillangó u. 12.
Adószám : 28828785-2-42
www.sminktetovalaskellek.hu
luxurysminktetovalas@gmail.com

Érintettek jogai
tájékoztatáshoz való jog
helyesbítéshez való jog
adatkezelés korlátozásához való jog
adathordozhatóság joga
törléshez való jog
tiltakozáshoz való jog
Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelést megelőzően, valamint a felhasználás során tájékoztatja az adatkezelés részleteiről. Az érintettek tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről. Az érintett elsősorban az ügyfélszolgálat útján kérhet tájékoztatást. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül, közérthető formában írásban adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítést állapítunk meg, amelynek összege a tájékoztatás tényleges ráfordításával azonos mértékű. A már megfizetett költségtérítést visszatérítjük, ha az adatokat jogellenesen kezeltük, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. Az érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak akkor tagadja meg, ha azt törvény lehetővé teszi. Az Adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. Az Adatkezelő ebben az esetben tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről.
Az érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse, vagy ha ez lehetséges saját maga elvégezze.
Abban az esetben, ha a helyesbítendő adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, az Adatkezelő szükség esetén a helyesbítésről tájékoztatja az adatszolgáltatás címzettjét, illetve az érintett figyelmét felhívja arra, hogy a helyesbítést más adatkezelőnél is kezdeményeznie kell. Az Adatkezelő – a helyesbített adat fajtájától függően – kérheti az érintettet az általa megadott adat igazolására.
Az érintett jogosult az adatkezelés korlátozására, ha
•       –  vitatja a kezelt adatok pontosságát,
•       –  az adatkezelés jogellenes,
•       –  az Adatkezelőnek már nincs szüksége a kezelt adatokra, de az érintettigényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez,
•       –  az érintett tiltakozott az adatkezeléssel kapcsolatban, amíg a vitás kérdés lenem zárul.Az érintett kérheti az Adatkezelő által vele kapcsolatban kezelt összes olyan adat átadását, amelyeket az Adatkezelő az érintettől vett fel a nyilvántartásába. Az adathordozhatósági jog érvényesítése során az Adatkezelő az adatokat szöveges állományban hordozható optikai adathordozón adja át az érintett részére. Amennyiben az érintett másik nyugdíjpénztárba lép át, akkor az adathordozást a másik adatkezelő felé külön nem szükséges kérni, mert azt az adatátadást és az átadandó adatok körét jogszabály határozza meg.
Az érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. Az Adatkezelő az érintettet a törlésről tájékoztatja. Amennyiben a hozzájáruláson alapuló adatkezelés a fennálló jogviszony létesítésének, fenntartásának feltétele, erről, és a várható következményekről az Adatkezelő az érintettet tájékoztatja.
Az Adatkezelő a személyes adat törlését megtagadhatja, ha az adat kezelése jogszabályon alapul, és az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. A törlési kérelem teljesítésének megtagadása esetén az Adatkezelő az érintettet annak okáról tájékoztatja.
Az érintett az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen,
− ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre
2
Lux-Beauty Kft.
1149. Budapest, Pillangó u. 12.
Adószám : 28828785-2-42
www.sminktetovalaskellek.hu
luxurysminktetovalas@gmail.com

az érintett jogainak érvényesítése
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
•       −  ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
•       −  a törvényben meghatározott egyéb esetben.Az érintett tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét az Adatkezelőnél nyújthatja be. Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. A tájékoztatás, helyesbítés, törlés, tiltakozás esetén az Adatkezelő az irányadó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jár el. Az érintett jogsérelem esetén kérheti az Adatkezelő képviseletében eljáró személy felettes vezetőjének vizsgálatát, valamint fordulhat az Adatkezelő vezetőjéhez. Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, és Infotv., valamint a Ptk. alapján érvényesítheti jogait. Az érintett személyes adatai védelméhez való joga megsértése esetén fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, és kérheti annak vizsgálatát arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A jogellenes adatkezeléssel okozott kárért az Adatkezelő a vonatkozó törvényekben előírtak szerint felelős. Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Az Adatkezelő általános, polgári jogi felelősségére a Ptk. szabályai az irányadók. Az érintett kérése esetén az Adatkezelő a jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatást ad.
Az Adatkezelő további kötelezettségei
adatbiztonság
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok sértetlenségéről, rendelkezésre állásáról, bizalmasságáról és biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő külön szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján gondoskodik. Az Adatkezelő az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az érintett munkatársak megfelelő felkészítéséről.
Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
•       −  a jogosulatlan hozzáférés elleni védelemről, ezen belül a szoftver éshardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférésvédelem, hálózati védelem);
•       −  az adatállományok sértetlenségéről rendelkezésre állásáról ésbizalmasságáról, valamint helyreállításának lehetőségéről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről;
•       −  az adatállományok integritásának megőrzéséről;
•       −  az adatállományok vírusok elleni védelméről;
•       −  az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről,
3
Lux-Beauty Kft.
1149. Budapest, Pillangó u. 12.
Adószám : 28828785-2-42
www.sminktetovalaskellek.hu
luxurysminktetovalas@gmail.com

titoktartás
ezen belül az eltulajdonítás, tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).
Az Adatkezelő munkavállalói, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek kötelesek a biztonsági szabályokat maradéktalanul betartani.
Az Adatkezelő az érintettekről rendelkezésére álló minden olyan adatot, tényt, információt, amely az érintett személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, továbbá a Társasággal kötött bármely szerződésére vonatkozik, üzleti titokként kezel. Természetes személyek ezen adatai vonatkozásában a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok is alkalmazandók. A titoktartási kötelezettség – időbeli korlátozás nélkül – a Társaság vezető tisztségviselőjére és alkalmazottjára, valamint mindazokra vonatkozik, akik az érintettekkel kapcsolatos információkhoz a Társasággal kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon jutottak hozzá. Aki üzleti titok birtokába jut, köteles azt – törvény eltérő rendelkezése hiányában – időbeli korlátozás nélkül megtartani. A titoktartási kötelezettség alapján az üzleti titok körébe tartozó tény, információ, megoldás vagy adat – az érintett felhatalmazása nélkül – nem adható ki harmadik személynek és feladatkörön kívül nem használható fel.
Automatikusan gyűjtött információk
a cookie-k típusai funkciójuk szerint leheltnek
a honlap által használt cookie-k a következők lehetnek
A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájl – kerül megküldésre a Látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. A cookie személyes adat, az adatkezelés célja, hogy azonosítsuk a felhasználót, őket egymástól meg tudjuk különböztetni, tároljuk a munkamenet során megadott adatokat, segítsük a munkamenet megszakadása esetére az adatvesztés elkerülését. Az adatkezelés jogalapja a felhasználó (mint érintett) hozzájárulása, a kezelt adatok: a generált azonosító, a művelet dátuma és időpontja.
•       −  megosztást és lájkolást lehetővé tévő cookie-k;
•       −  alapvető fontosságú cookie-k, amelyek a folyamatban lévő tranzakcióadatait őrzik, így használatuk nélkülözhetetlen;
•       −  a honlap működését támogató cookie-k, amelyek tárolják a bejelentkezésiadatokat, támogatják a csevegés szolgáltatást;
•       −  megjelentést támogató cookie-k, amelyek a honlap egységes arculatánakbiztosítását segítik;
•       −  hatékonyság növelő cookie-k, amelyek csökkentik a honlap betöltési idejétés fokozzák a felhasználói élményt.
•       −  Essential cookie: A honlap által megnyitott munkafolyamat működéséhez szükséges. 1 éves lejárat.
•       −  YouTube cookie: videók lejátszásához szükséges. 1 éves lejárat.
•       −  DoubleClick cookie: A Google remarketing cookie-ja. 1, illetve 2 éveslejárat.
•       −  Facebook cookie: egyes iFrame alkalmazások használják. 1 éves lejárat.
•       −  Adwords (Google) cookie: remarketing célt szolgál. 1 éve lejárat.
•       A külső szolgáltatók ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Látogató korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a Látogató számára külső szolgáltatók partnereinek internetes webhelyein. Külső szolgáltatók cookie-k segítségével, a Látogató Weboldalon korábban tett látogatása alapján jelenítik meg a hirdetést a Látogató számára.
Jelen Általános Felhasználási Feltételek elfogadásával a Látogató tudomásul veszi és engedélyezi, hogy
•       −  a Weboldalon vizuális hirdetéseken alapuló Google Analytics funkciókat (pl.remarketing, Google Display hálózati megjelenítési jelentések, a vagy aGoogle Analytics demográfiai és érdeklődési jelentései) alkalmazunk;
•       −  a személyazonosításra alkalmas adatokat összefésüljük a DoubleClick cookie-ra épülő vizuális hirdetési funkciókkal korábban gyűjtött,
személyazonosításra nem alkalmas adatokkal;
4
Lux-Beauty Kft.
1149. Budapest, Pillangó u. 12.
Adószám : 28828785-2-42
www.sminktetovalaskellek.hu
luxurysminktetovalas@gmail.com


•       −  a Weboldal a Google Analytics remarketinges funkcióit használja az online hirdetéshez;
•       −  a hirdetéseinket külső szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik internetes webhelyeken;
•       −  a Weboldal és külső szolgáltatók (például a Google) saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie- kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a Weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére, valamint annak megállapítására, hogy a hirdetésmegjelenítések, a hirdetési szolgáltatások egyéb felhasználási módjai, a hirdetésmegjelenítésekkel történő interakciók és a hirdetési szolgáltatások hogyan kapcsolódnak a látogatásokhoz a Weboldalon;
•       −  a Weboldal tulajdonosa felhasználja a Google érdeklődésen alapuló hirdetési adatait vagy a harmadik felektől származó közönségadatokat (például kor, nem és érdeklődési területek) a Google Analytics szolgáltatással.
továbbá
•       −  A Látogató a Google-fiókba való bejelentkezést követően aHirdetés- beállítások segítségével letilthatja a Google Analytics vizuális hirdetési funkcióit, és személyre szabhatja a Google Display Hálózat hirdetéseit:https://www.google.com/settings/ads
•       −  A Látogató a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt itt érheti el: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
•       −  A cookie-t a Látogató képes törölni a saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a cookie-k alkalmazását. A cookie-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.
•       −  A Google cookie-kezeléséről a https://support.google.com/adwords/answer/2549063?hl=hu oldalon olvashat részletesen.
•       −  A Google érdeklődés-alapú hirdetéseinek letiltásról a https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=hu oldalon lehet tájékozódni. A cookie-k használatának letiltása azt eredményezheti, hogy a Weboldal látogatásakor a felhasználói élmény kisebb lesz, valamint egyes szolgáltatások teljes körűen, vagy egyáltalán nem vehetőek igénybe.

A Luxury Suzy - beauty s.r.o. és a Google szolgáltatókon kívül honlapok látogatása során még a következő külső szolgáltatók is elhelyezhetnek cookie-kat a Látogató számítógépén: Addthis, DoubleClick, Facebook, Twitter, YouTube.
A Weboldal használja a Facebook Website Custom Audiences technológiáját, amelynek segítségével a bejelentkezett Facebook felhasználók a Weboldal és aloldalai látogatói számára, a látogatást követően a https://www.facebook.com/sminktetovalaskellek/ felületén a hirdetései jelennek meg. Erről a technológiáról a https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ oldalon tájékozódhat, és ugyanitt van lehetőség a leiratkozásra is.


ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Telefon: +36 31 7813544‬
E-mail cím: luxurysminktetovalas@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/sminktetovalaskellek/
Nyitvatartás
Hétfő-Péntek: 8.00–20.00
Szombat–Vasárnap: zárva

Tartalomhoz tartozó címkék: hír
Az oldal tetejére